Våra garantier vid köp

Våra kunder säger

1. Vår garanti vid köp av bil

När du som konsument köper en bil hos oss omfattas den av vår trafiksäkerhetsgaranti som gäller en (1) månad. För att garantin ska gälla tiden ut får bilen ej köras längre än 1500 km, räknat från och med köptillfället. Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och DAAL Bil.

Garantin gäller enbart bilar som sålts av DAAL Bil till konsumenter, garantin gäller med andra ord ej för senare köpare av bilen eller för näringsidkare.

1.1 Vad garantin omfattar:

Garantin omfattar samtliga fel på bilen, bortsett från fel på extrautrustning vilket bland annat inkluderar: larm, kupévärmare, motorvärmare, bandspelare och radio.

1.2 Vad garantin inte omfattar:

 • Följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som inte varit mjölig att undvika kan dock ersättas om ursprungsfelet är enligt garantivillkoret.

 • Skador eller fel som uppkommit på grund av bristande underhåll av bilen (tex. utebliven service) eller normal förslitning, samt om konsumenten vanvårdat eller på annat sätt brukat bilen på ett onormalt sätt.

 • Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

 • Då ombyggnad eller ändring av bilen gjorts av konsumenten – eller på uppdrag av konsumenten – som sannolikt har inverkat på felets uppkomst.

 • Bilar som exporteras ut från Sverige efter köptillfället.

1.3 Dessa kostnader omfattas inte av garantin:

 • Eventuell förlorad inkomst i samband med skada och reparation av bilen.

 • Nyttjande av taxi, hyrbil och liknande.

 • Kostnad för förbättring eller ändring av fordonet i samband med reparation.

1.4 Reklamation vid fel

Om du som konsument vill använda dig av vår garanti på grund av ett fel på bilen ska du kontakta DAAL Bil snarast möjligt. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och måste hålla sig inom den tid och högsta körsträcka som vår garanti omfattar (en månad och högst 1500 km). Om detta inte efterföljs förlorar du din rätt att göra anspråk på garantin.

Om reklamationen är ogrundad har DAAL Bil rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning. Konsumenten måste dock ha blivit informerad om dessa kostnader i förväg.

1.5 Vad som anses vara ett fel

Utöver de undantag som anges i punkt 1.2, omfattar garantin eventuella fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan (en månad/1500 km). Normal förslitning räknas inte som ett fel. Begagnade bilar kan sett till pris, ålder och körsträcka ha brister, utan att de för den sakens skull anses utgöra fel.

1.6 DAAL Bil:s ansvar vid ett fel

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom den angivna garantitiden/körsträckan (en månad/1500 km), så åtar sig DAAL Bil att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som anvisats av DAAL Bil.

Hur vet jag om nybilsgaranti gäller?

Hur länge en bil har nybilsgaranti kan variera kraftigt mellan olika bilmärken och när bilen köptes. Nybilsgaranti kan bara lämnas av den försäljare som sålde bilen när den var helt ny. Vi rekommenderar att du kontaktar nybilsförsäljaren för just den bil du är intresserad av. Nybilsförsäljaren kan ge mer information.

Dina rättigheter

Om ett avhjälpande inte har skett enligt avsnittet "Vår garanti vid köp av bil" så har konsumenten rätt att:

 • Göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet.

 • Kräva skälig ersättning för att avhjälpa felet.

 • Häva köpet, förutsatt att minst tre misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för konsumenten.

Vid hävning av köpet ska konsumenten återlämna bilen mot att DAAL Bil återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. DAAL Bil har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning). Efter avräkning ska konsumenten få minst ett belopp som ger möjlighet att köpa en felfri bil, som beträffande standard och skick, motsvarar den bil som återlämnades vid hävningstillfället.

Vid tvist

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol

Allmänna Reklamationsnämnden

DAAL Bil följer utslag i ARN. Skulle konsumenten inte godta ARN:s avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.